Hukuk

Nafaka Hesaplama 2021

Nafaka Hesaplama - Birikmiş Nafaka Hesaplama Motoru Robotu - nafaka hesaplama programı - üfe oranına göre nafaka hesaplama programı

Boşanma davaları açıldığında akla ilk gelen şeylerden biri de nafaka. Boşanan eşler arasında gerginliklerin nedeni de nafakanın ömür boyu ödenmesi ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılmasıyla yeniden gündeme gelmiş durumda. Boşanma süresi içinde tarafların birbirlerinden alacakları haklar içerisinde değerlendirilen nafakanın türleri nelerdir burada detaylı açıkladık. Boşanma süreci içinde taraflar hangi haklara sahiptir, Nafaka sınırı var mı, nafaka hesaplaması nasıl yapılır, nafaka hesaplama moturu gibi soruların cevaplarını verdik.

Nafaka Hesaplama 2021 ile ilgili yazılar:

5000 tl maaş alan ne kadar nafaka verir
4000 tl maaş alan ne kadar nafaka verir
3000 tl maaş alan ne kadar nafaka verir

Nafaka Türleri Nelerdir ?

Yasalara göre nafaka türleri: yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, dava içinde konu ile ilgili tedbir nafakası olmak üzere 3 farklı nafaka türü bulunuyor. Boşanma davası açıldıktan sonra tedbir talebinde bulunulur taraflar adına oluşturulan tensip zaptı ile beraber nafaka bağlanır. Dava süresi içinde hem erkeğin hemde kadının emniyet vasıtasıyla oturdukları yeri maddi durum araştırması da yapılır. Mahkemenin tensip zaptı bağlamış olduğu nafaka kesin değildir, arttırılabilir ya da azaltılabilir. Nafaka ödemesi tarafların maddi durumlarına göre değişebilir. Nafaka ödemelerinde yapılacak değişiklikler dilekçe ile başvuruda bulunulup yapılabilmektedir. Tedbir nafakası davayı açtığınız tarih ile davanın kesinleşme tarihine kadar devam eden bir nafaka türüdür. Ondan sonrası içinse tedbir nafakasının süresi dolmuş olur. Aile mahkemeleri hakimi haklı taraf için dava dilekçesinde talep edilmesi halinde yoksulluk nafakası bağlayabilmektedir.

Nafaka Hesaplama 2021

Boşanma davaları genel boşanma ve özel boşanma nedenleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Boşanma davalarında özel boşanma nedenleri; zina, hayata kast, kötü muamele, akıl hastalığı, terk, haysiyetsiz hayat sürme gibi 5 başlıkta toplanmaktadır. Bu nedenler ve çok sıkı şekil ve ispat şartlarına tabi özel boşanma nedenleri de vardır. Bu boşanma davaları özel boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Genel boşanma nedenleri olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik ise tarafların yaşamayı çekilmez hale getirmesi durumuna denir. Nafaka hesaplanırken üfe ve tüfe oranlarına bakılmaktadır.

Nafaka Hesaplama Motoru Robotu Programı

Kredi hesaplama gibi bir nafaka hesaplama motoru bulunmamaktadır. Bununla birlikte mahkemeler tarafların maddi ve manevi durumlarına bakarak nafaka ücretini ona göre ayarlamaktadırlar. Üfe ve Tüfe oranına göre nafaka hesaplama programı da bulunmamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kananu’nun 93.Maddesi”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” şeklindeki düzenlemesi gereği emekli maaşlarına nafaka borçları gereği haciz edilebileceğini belirtmektedir.

İcra İflas Kanunu’nun Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Başlıklı 83.Maddesi “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.” metni gereği, maaşların yanında ücretlerden de 1/4 oranından az olmamak üzere haciz yapılacağını belirlemiştir. Nafaka nasıl hesaplanır 2020, 5000 tl maaş alan ne kadar nafaka verir, 4000 tl maaş alan ne kadar nafaka verir, 3000 tl maaş alan ne kadar nafaka verir

Nafakalar ise dava sonuçlanana kadar eşe bağlanan Tedbir Nafakası, boşanma kararında sonra bağlanan Yoksulluk Nafakası ve çocukların giderlerini karşılamak için bağlanan İştirak Nafakası olmak üzere üçe ayrılır.

Nafaka miktarının tespitinde kesin bir sınırlama söz konusu değildir. Hakim her somut olayın özelliğine göre,tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde tutarak takdir hakkını da kullanarak hakkaniyete göre karar vermektedir.

Nafaka Miktarı Borçlunun Maaş ve Ücretinden Nasıl Hesap Edilerek İcra Müdürlüğüne Yatılacaktır.

Nafaka Nasıl Hesaplanır

Örnek.1

Hakimin takdir yetkisini de kullanarak 200.00.-TL Yoksulluk Nafakası, 100.00.-TL İşrirak Nafakası ödenmesine karar verdiğini ve borçlu Ahmet Bey’in 1.000.00.-TL ücretle bir fabrikada işçi olarak çalıştığı düşünüldüğünde.

1.000.00.- Ahmet Bey’in Net Maaşı. 300.00.- Yoksulluk ve İştirak Nafakası Top.(Alacaklı Eşe Ödenecek Tutar) 700.00.- Ahmet Bey’e Net Kalan Tutar.

Örnek.2

Yukardaki örnekte Ahmet Bey’in aylık ödemesi gereken Nafaka Borçlarını yatırmadığı ve alacaklı eş icra dairesine müracaat ederek birikmiş(işlemiş) olan 3.000.00.-TL nafaka alacağı ile işleyecek aylık 300.00.-TL nafaka alacağı için haciz kararı çıkarttığını ve işveren’e tebliğ edildiği varsayıldığında. İşverenin yapması gereken kesintiler,

1.000.00.- Ahmet Bey’in Hacizden Önceki Net Maaşı. 300.00.- Aylık Ödenmesi Gereken Yoksulluk ve İştirak Nafakası Toplamı.(İşveren tarafından İcra Müd.Yatırılacak Tutar) 175.00.- Birikmiş Nafaka.(1.000.00.-TL-300.00.-=700.00.-/4=175.00.-(İşveren tarafından İcra Müd.Yatırılacak Tutar) 525.00.- Ahmet Bey’e Net Ödenecek Tutar. Örnek.3

Nafaka alacaklısının haciz işleminden önce, mobilyacı Hasan’a olan borcu yüzünden Ahmet’in maaşından 3.000.00.- TL haciz var ise ne olacaktır.(2 Nolu örneğe bağlı olarak)

İşverennin yapması gereken kesintiler,

1.000.00.- Ahmet Bey’in Hacizlerden Önceki Net Maaşı. 300.00.- İşleyecek Nafaka Alacağı.(İlk sıraya girer, işv.tarafından ilgili İcra Müd.Yatırılır) 175.00.- İlk Haciz İşlemi İçin Kesilen Tutar.(İşveren tarafından Hasan’a ödenecek tutar) -.- Birikmiş Nafaka, Hasan Bey’e olan borç tamamen ödendikten sonra ücretinden kesilmeye başlayacaktır. 525.00.- Ahmet Bey’e Net Ödenecek Tutar. Örnek.4

Ahmet Bey, ödenmesi gereken nafaka borçlarını yatırmadığı ve alacaklı eşin İcra Müdürlüğüne müracaat ederek birikmiş(İşlemiş) olan 3.000.00.-TL nafaka alacağı ile işleyecek aylık 300.00.-TL nafaka alacağı için haciz kararı çıkartarak işveren’e tebliğ edildiği, Ahmet Bey’e ücretinin yanında, ilgili ayda 1.000.00.-TL İhbar ve 2.500.00.-TL Kıdem Tazminatı ödendiği varsayıldığında. İşverenin yapması gereken kesintiler,

1.000.00.- Ahmet Bey’in net maaşı. 1.000.00.- İhbar Tazminatı. 3.000.00.- Kıdem Tazminatı. 5.000.00.- Ahmet Bey’in hacizden önceki net geliri. 300.00.- Aylık ödenmesi gereken nafaka tutarı.(İşveren tarafından İcra Müdürlüğü’ne yatırılacak tutar.) 3.000.00.- Birikmiş(İşlemiş) nafaka tutarı.(İşveren tarafından İcra Müdürlüğü’ne yatırılacak tutar.) 1.700.00.- Ahmet Bey’in hacizden sonraki net maaşı.

İştirak Nafakası Hesaplama

İştirak nafakası çocuk nafakası olarak geçmektedir. Bunu da yine boşanma sürecinde talep edebiliyorsunuz.

Boşanma süresi içinde kadın ve erkek maddi manevi tazminat hakkına, nafaka hakkına sahiptirler. Boşanma süresince kadınların olduğu kadar erkeklerin de nafaka, maddi manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Tarafların nafaka talebi de açılan davanın türüne göre gelirin kusurluluk durumuna göre hesaplanır, bu nedenle kişiden kişiye nafaka tutarı değişiklik göstermektedir.

Nafaka Nedir ?

Nafaka, bir kimseye, eşinden ayrılmadan veya boşanmadan önce ya da sonra eşine mali destek sağlama konusunda yasal bir zorunluluktur

Nafaka Türleri Nelerdir ?

Yoksulluk, iştirak ve tedbir nafakası olarak 3 tür nafaka vardır.

Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Nafaka hesaplama yapılırken yasalara göre, “Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.” (TMK; m. 330/I) dikkat edilir.

Nafaka Hesaplama Motoru Var mıdır ?

Nafaka hesaplama motoru olması şartlar nedeniyle mümkün değildir ancak yazımızda nafaka hesaplama örnekleri bulunmaktadır.

Yorum Yap